درباره پنکسم

واژه «پُنَکسُم»، مخفف حروف آغازین این کلمات است: «پونه»، «نعناع»، «کرفس»، «گل سرخ»، «مرزه». بله! «گل سرخ» با «گاف» شروع می‌شود! خودمان هم می‌دانیم. ولی به هر حال، ترکیب این پنج عنصر بودار به صورت خشک، پودری را تشکیل می‌دهد که در سنت نه‌چندان قدیمی خانواده ما، به دوغ و ماست اضافه می‌شود و طعم و بویی خوشایند به وجود می‌آورد.

نام من، «حامد» است و سی و یک سال و خرده‌ای از عمرم گذشته است!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.